Algemene voorwaarden en condities
Blits Smart Repairs

Artikel 1: toepasselijkheid

De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten, of door ons verrichtte handelingen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen.


Artikel 2: aanbieding en uitvoering
 1. Al onze offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend.
 2. Indien er voor ons aan het uitbrengen van een offerte kosten zijn verbonden, zijn wij gerechtigd die kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever, welke direct na opgave door de opdrachtgever aan ons dienen te worden voldaan.
 3. Wij streven ernaar om alle beschadigde velgen te renoveren, maar kunnen niet verantwoordelijk zijn voor onvoorziene problemen zoals slechte gietstukken, verborgen scheuren of extreme corrosie.
 4. De opdrachtgever voorziet water en elektriciteit op de plaats van de uitvoering.
 5. Voertuigen dienen door de opdrachtgever zelf verzekerd te zijn.
 6. Indien de velgen voorzien zijn van wielmoersloten dienen de juiste passtukken bij het voertuig aanwezig te zijn om de wielen te kunnen verwijderen.
 7. BLITS - Smartrepairs kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor goederen die in de wagen worden achtergelaten tijdens onze herstellingswerken.
 8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het resetten van autocomputers die gebruikt worden om de bandendruk te meten. De eigenaar dient hiervoor zijn gebruiksaanwijzing te raadplegen.

Artikel 3: prijs en betaling
 1. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen dienen alle door ons uitgevoerde werkzaamheden contact betaald te worden onmiddellijk na de uitvoering en na goedkeuring door de opdrachtgever.
 2. In geval van niet tijdige betaling, zal de opdrachtgever zonder ingebrekestelling vanaf de dag der opeisbaarheid der hoofdsom een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand. Indien wij bij wanprestatie van de opdrachtgever ons gehouden zien de incasso van de openstaande vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever gehouden ons te vergoeden alle buitengerechtelijke incassokosten, welke worden gesteld op 15% van de hoofdsom, doch minimaal 100,00€.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een nog door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.

Artikel 4: garantie, aansprakelijkheid en reclame
 1. Velgen: op alle door ons herstelde en/of bewerkte velgen staan wij een garantie van 12 maanden toe. Uitzondering hierop is schade veroorzaakt door de bestuurder van het voertuig, schade als gevolg van het gebruik van bijtende schoonmaakmiddelen of normale slijtage door veelvuldig gebruik en steenslag.
 2. In het geval wij een opdracht ontvangen voor het herstellen van velgen of koplampen, dan is tevens gelijktijdig en als gevolg daarvan vast komen staan dat deze reeds stuk waren. In dat geval is het derhalve uitgesloten dat de velg of koplamp door ons is (zijn) stuk gemaakt tijdens de reparatie.
 3. Wij kunnen nimmer voor de kosten, c.q. de gevolgen, van het mislukken van de reparatie dan wel uitgevoerde werkzaamheden verantwoordelijk worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Wij hebben het recht de aangevangen werkzaamheden te beëindigen zodra en indien blijkt dat de uitvoering van de werkzaamheden niet zal kunnen leiden tot reparatie van de schade, c.q. gebrek.
 5. BLITS - Smartrepairs zal er alles aan doen om binnen het als doel gestelde tijdsbestek de gevraagde herstellingen uit te voeren. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze langer duren dan voorzien. Sommige beschadigingen en type van velgen nemen namelijk meer tijd in beslag dan gemiddeld.
 6. Na montage van de wielen zullen wij er ons van verzekeren dat de wielbouten, met behulp van momentsleutel en conform fabrieksspecificaties, aangetrokken worden. De eigenaar dient deze echter, na een inrijperiode van +/- 75km. zelf na te checken, en daarna op regelmatige basis als onderdeel van de standaard onderhoudsintervallen.

Artikel 5: overmacht
 1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer in volle omvang van ons kan worden gevergd, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering op te schorten zonder enige verplichting of schadevergoeding.
 2. Als de omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden en voorts door alle overige oorzaken buiten onze wil en/of ons toedoen ontstaan.

Artikel 6: retentierecht
 1. Alle goederen van de opdrachtgever, welke wij uit welke hoofde dan ook onder ons mochten hebben, mogen wij onder ons blijven houden totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen ten opzichte van ons heeft voldaan.

Artikel 7: risico

Het risico van de door ons in restauratie aanvaarde goederen, dan wel voor de daaraan te verrichten werkzaamheden blijft ten alle tijden voor de opdrachtgever.


Artikel 8: eigendom

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot deze volledig betaald zijn, inclusief eventuele kosten ontstaan door een laattijdige betaling.

Artikel 9: toepasselijk recht

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen worden door de handelsrechtbank te Hasselt behandeld.